Leden 2010

Vzkaz 30% občanům ČR

5. ledna 2010 v 20:18 | Miloslav Pletánek
Koho se to netýká nemusí se rozčilovat nehážu všechny lidi do jednoho pytle a vím, že jsou vyjímky, které potvrzují pravidlo.
Milovaní také jste měli svatbu v kostele? Odpovídali jste svým "ANO" knězi na otázku v rámci manželského obřadu: "Slibujete, že budete přijímat ochotně děti od Boha?" Tak proč mají křesťané méně dětí než ,měli naši předkové?
A Bůh požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi". (1Gn 28)
Neplatí snad tento Boží příkaz i pro nás křesťany? V době kdy národy Evropy vymírají na blahobyt otevírám toto citlivé téma, které by nemělo být soukromou záležitostí protože: Národ bez dětí je bez budoucnosti. Do roku 2045 má Evropě chybě 129 miliónů lidí. Kdo přijde na jejich místa? Myslíte si, že je to za dlouho a že se toho už nedožijeme? Potom se zamysleme zda máme rádi své již narozené děti a nežijete způsobem po nás potopa. Protože kdo uvažuje způsobem po nás potopa ohrožuje budoucnost našich i vašich dětí a jeho konzumní vzorky chování jsou opovržení hodné. Každý kdo to ze sobeckých důvodů odmítá mít více děti není naším přítelem protože ohrožuje budoucnost příštích pokolení. Taková je realita. Milujme však a odpouštějme svým nepřátelům, nenáviďme a opovrhujme jejich hříchem!
Připomeňme si co říká katechismus katolické církve kde se na str. 575 § 2363 v prvním paragrafu píše:"Spojením manželů se uskutečňuje dvojí cíle manželství: blaho samých manželů a předávání života. Tyto dva významy nebo hodnoty manželství se nemohou oddělovat aniž by negativně ovlivňovaly duchovní život dvojice a neohrozily blaho manželství a budoucnost rodiny" a na str. 577 se dále píše v § 2368: "Zvláštní hledisko této odpovědnosti se týká odpovědného rodičovství. Z pádných důvodů mohou manželé chtít zrození svých dětí oddálit. Musí si však ověřit, zda jejich přání není plodem sobectví..."
Nuž ověřme si zda nejsme sobci a vraťme se o sto let zpět do doby, která nebyla středověkem a náš ještě národ nevymíral. Naši předkové většinou bydleli na prostoře malého 2+1 kde žili, rodiče, prarodiče a v průměru 5-8 i více dětí, které se dožili dospělosti i přes špatné zdravotnictví. Naši předkové neměli automatické pračky, ledničku, nevařili na elektrice či plynu, nejezdili auty, neznali dovolenou, neměli často ani skříně, mívali mnohdy pouze dvoje oblečení jedno pracovní a druhé kostelní, které přehazovali doma přes bidlo, často neměli ani postel, ale spávali na lavici, nebo na zemi na slamníku, pro vodu chodili ke studni,"sprchovým koutem" byli necky ve kterých se polévali vodou z hrnku, neměli splachovací záchod, suchý záchod býval na hnojišti…
Domnívám se, že si mnozí katolíci i z přirozeného plánování rodičovství udělali antikoncepci a v rozporu s učením katolické církve hříšně odmítají děti i používáním hormonální antikoncepce, ... Katechismus přirozeným plánováním rodičovství mluví o oddálení početí dětí, nikoliv však o tom, že budou mít katolíci pouze 1 - 3 děti a dost.

Podíváme-li se do nedávné historie zjistíme co na dané téma píše Dacík v Mravouce z r.1946 na str. 380
Stran zneužívání manželství píše Pius IX: "Katolická církev, jíž Bůh sám svěřil úkol učinit a chránit bezúhonnost a počestnost mravů uprostřed této mravní spouště, aby zachránila neporušenou čistotu manželské smlouvy, před touto ohavnou zkázou, na znamení svého Božského poslání důrazně našimi ústy zvedá svého hlasu a znovu prohlašuje: Jakékoliv manželské obcování, při němž jest olupován úkol a úmyslným zásahem lidí o svůj přirozený účinek, to jest dáti život dítěti, jest prolomením zákona Božího a přirozeného, a ti kdo se provinili něčeho takového, poskvrňují své svědomí těžkou vinou"40. Nepřirozené užívání manželství, proti němuž s takovým důrazem mluví náměstek Kristův, se děje buď přerušením manželského úkonu ( manželská onanie), nebo používáním ochranných prostředků, aby bylo zamezeno početí. Obojí způsob je stejně hříšný a proto zavržení hodný. Obojí je v přímém rozporu s přirozeným zákonem, a proto ani nejzávažnější důvod nemůže způsobit, aby se stal počestným a přírodě přiměřeným to, co svou vnitřní podstatou je proti přírodě 41. Manželské obcování je svou povahou určeno k tomu, aby byl dán život dítěti, a proto každý způsob soulože, který vylučuje možnost početí, je nepřirozený a hříšný. Východiskem těchto hříchů proti manželské čistotě bývá jednak sobectví, které se bojí dítěte a starostí spojených s jeho výchovou, jednak nedostatečná důvěra v Boží prozřetelnost. Dá-li bůh dítě, dá také prostředky k jeho uživení a výchově. Jen nedůvěra v Boha utíká před těžkým, ale sladkým břemenem dítěte a pak egoistická touha užívat a nedělit se o výhody a rozkoše života se řadou dětí. Manželství však nemá nic společného s pojmem pohodlí: jeho obsahem je oběť práce a jeho symbolem je kříž.
Dnes se máme lépe než se měli naši předkové i porodnictví je kvalitnější. Děti jsou Božím požehnáním. Neodmítejme děti a dovolme Bohu, aby si mohl vybrat z koho udělá misionáře, kazatele, kněze, řeholníky, kteří budou hlásat evangelium všemu lidstvu.

Miloslav Pletánek